zamknij
Serwis wykorzystuje pliki cookies Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Warunki Świadczenia Usługi

Regulamin sklepu internetowego pracowniaworkart.pl

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient - osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie lub dokonuje rezerwacji za pośrednictwem Sklepu internetowego;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.pracowniaworkart.pl;

4. Sklep internetowy Pracownia WorkArt – serwis internetowy dostępny pod www.pracowniaworkart.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Pole Dance Workout Katarzyna Smyczyk z siedzibą przy ulicy Centralna 31/3, 44-240 Żory a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa – ustawa z dnia 9 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827)

8. Polityka Prywatności na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

10. Sprzedający - Pole Dance Workout Katarzyna Smyczyk z siedzibą przy ulicy Centralna 31/3, 44-240 Żory: wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej Prowadzonej Przez Prezydenta Miasta Żory; NIP: PL642-298-50-33 , REGON: 364523701

11. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.pracowniaworkart.pl

2.2. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów sklepu internetowego. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia. Klient jest uprawniony do korzystania ze sklepu internetowego PracowniaWorkArt zgodnie z jego przeznaczeniem.

2.3. Sklep internetowy Pracownia WorkArt, działający pod adresem www.pracowniaworkart.pl, prowadzony jest przez Pole Dance Workout Katarzyna Smyczyk z siedzibą przy ulicy Centralna 31/3, 44-240 Żory:, NIP: PL642-298-50-33 ,REGON: 364523701

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.pracowniaworkart.pl

2.7. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2.8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.9. Klient może kontaktować się ze Sprzedającym, za pomocą : e-mail: bok@pracowniaworkart.pl, telefon: +48 699 555 800, +48 882 528 818 listownie na adres pocztowy Sprzedającego.

2.10. Wszystkie informacje zawarte na stronie sklepu internetowego, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

2.11. Informacja o cenie podawana na stronie www.pracowniaworkart.pl ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w postanowieniu III ust. 8 Regulaminu. Po skutecznym złożeniu zamówienia cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Sklep internetowy PracowniaWorkArt  może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego;

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez PracowniaWorkArt Katarzyna Smyczyk za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię PracowniaWorkArt Katarzyna Smyczyk.

3.2. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody PracowniaWorkArt Katarzyna Smyczyk.

3.3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla PracowniaWorkArt Katarzyna Smyczyk;

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

3.5. Warunkiem korzystania z usług PracowniaWorkArt jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed dokonaniem zamówienia.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.pracowniaworkart.pl, dokonać wyboru Towaru, jego kolorystyki oraz rozmiaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia;

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują);

c) wybranej metody płatności;

d) wybranego sposobu dostawy.

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz Polityki Prywatności, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty", składając zamówienie Klient potwierdza, że wie że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Pracownia WorkArt Katarzyna Smyczyk Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu z zachowaniem zasad Polityki Prywatności.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Po otrzymaniu ww. wiadomości dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów, poprzez przyjęcie przez Sprzedającego oferty, o której mowa powyżej oraz następuje początek realizacji zamówienia przez Sprzedającego.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem i Polityką Preywatności.

V. Dostawa i towar

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się:

- przesyłką kurierską,

- przesyłką pocztową,

- paczkomat InPost.

Koszty dostawy wyszczególnione są na stronie głównej sklepu www.pracowniaworkart.pl w zakładce Koszty dostawy, dodatkowo zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3. Na termin realizacji dostawy składa się:

- czas wysyłki produktu do 2 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy,

- czas dostawy firmy przewozowej, który wynosi od 1 do 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez sklep Zamówienia.

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.pracowniaworkart.pl

5.5.Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia (paragonu) lub Faktury.

5.6. Każdy produkt oferowany w sklepie jest wykonany w pracowni PracowniaWorkArt z największa starannością i jest pozbawiony wad. W związku z tym, że każda rzecz wytwarzana jest ręcznie, możliwe są drobne różnice między konkretnymi egzemplarzami, co może mieć znaczenie w przypadku zamawiania kilku podobnych produktów. Zdjęcie produktu zawsze przedstawia konkretny egzemplarz oferowany w sprzedaży.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto i podane są w polskich złotych. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

6.2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy 31 1090 2590 0000 0001 3273 2396 - Santander (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);

b) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy24.pl obsługiwany przez firmę PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł, opłacony w całości (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu Przelewy24.pl o dokonaniu płatności przez Klienta).

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klient, będący Konsumentem zgodnie z Ustawą może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od dnia doręczenia towaru Klientowi. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy przekazywane jest Klientowi w trakcie procedury składania zamówienia oraz na Formularzu zwrotu - odstąpienia jaki przekazywany jest wraz z Towarem do Klienta Zwrot należy wysyłać na adres:

Pracownia WorkArt Katarzyna Smyczyk ul.Centralna 31/3, 44-240 Żory

7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru do Klienta.

7.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Wzajemny zwrot świadczeń nastąpi w terminie 14 dni od wysłania oświadczenia.

7.4. Zwracany przez Klienta Towar nie może nosić śladów użytkowania i powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.5. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

7.6. Formularz oświadczenia o zwrocie - odstąpieniu dostępny jest pod linkiem: pobierz formularz, w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie oraz wydruk. Skorzystanie przez Klienta z formularza nie jest obowiązkowe, ale może ułatwiać skorzystanie z prawa odstąpienia.

7.7. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej formie niż pisemna Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Klientowi za pośrednictwem adresu e-mail (podany przy składaniu zamówienia lub inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa powyżej.

7.8. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób płatności, zgodnie z treścią Formularza oświadczenia o zwrocie - odstąpieniu.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
8.2.Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
8.3. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres bok@pracowniaworkart.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

IX. Postanowienia końcowe

9.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

9.2 Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.01.2019 r